TÄVLINGSREGLER

TÄVLINGSREGLER FÖR TÄVLINGAR ARRANGERADE AV SOK ABC-KEDJESTYRNINGEN

1. TÄVLINGSARRANGÖR

Centrallaget för Handelslagen i Finland (”SOK”), ABC-kedjestyrningen FO-nummer: 0116323-1 Adress: PB 1, 00088 S-gruppen

2. TÄVLINGENS START- OCH SLUTDATUM SAMT DELTAGARKRAV

Tävlingens start- och slutdatum anges alltid tydligt i samband med tävlingen i fråga.

Alla personer som bor i Finland kan delta i tävlingen, med undantag av personer som arbetar för SOK eller dess dotterbolag och som har deltagit i planeringen, förberedelsen eller genomförandet av tävlingen samt deras familjemedlemmar. Deltagande i tävlingen förutsätter inte inköp, såvida inte annat anges i samband med tävlingen.

Om det finns skäl att misstänka en tävlingsdeltagare för fusk eller för deltagande som strider mot dessa regler, har SOK ABC-kedjestyrningen rätt att förkasta deltagandet.

3. VAL AV VINNARE OCH TIDPUNKT

Tävlingens vinnare utses bland alla som har deltagit i tävlingen. Vinnaren utses efter att tävlingen avslutats och datumet då vinnaren utses meddelas i samband med tävlingen i fråga. Vinnarna meddelas personligen om vinsten. Om vinnaren av tävlingen inte kan nås inom en vecka, förlorar hen sitt pris och SOK ABC-kedjestyrningen har rätt att utse en annan vinnare.

4. PRIS

Tävlingspriserna fastställs i samband med tävlingen ifråga.

Priser kan aldrig bytas ut mot pengar eller någon annan produkt, transaktion eller utbetalning.

5. REGLERNA GÄLLER ALLA DELTAGARE

Genom att delta i tävlingen förbinder sig alla deltagare att följa dessa officiella tävlingsregler och SOK ABC-kedjestyrningens beslut. SOK ABC-kedjestyrningen förbehåller sig rätten att ändra reglerna. Om sådana ändringar görs meddelas dessa omgående på tävlingssidorna.

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

SOK behandlar tävlingsdeltagarnas personuppgifter endast för att genomföra tävlingen och utlottningen samt för att överlämna priset. SOK överlåter inte deltagarnas personuppgifter till tredje parter utanför SOK-koncernen och använder dem inte för direktmarknadsföring. Läs dataskyddsbeskrivningen

I tävlingar där priser lottas ut bland kunder som har laddat ner appen S-mobil används utdrag ur S-gruppens ägarkunds- och kundregister för att genomföra utlottningen. Personuppgifterna används endast för att genomföra utlottningen och för att kontakta tävlingsvinnaren (dataskyddsbeskrivning). 

7. PUBLICERING AV VINNARNAS NAMN

Tävlingsdeltagarna ger tävlingsarrangören rätt att publicera vinnarens namn och hemort utan separat godkännande, meddelande eller ersättning via de mediekanaler som tävlingsarrangören väljer.

8. ARRANGÖRENS OCH TÄVLINGSDELTAGARNAS ANSVAR

SOK ABC-kedjestyrningen ansvarar för en eventuell lotteriskatt i anslutning till priserna. Tävlingsdeltagarna befriar SOK ABC-kedjestyrningen och tävlingens eventuella andra samarbetspartner från skador som orsakas av eller påstås vara orsakade av deltagandet i tävlingen i fråga. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna ska inte under några omständigheter överskrida värdet på eller antalet priser som anges i dessa regler.

SOK ABC-kedjestyrningen ansvarar inte för problem med eller hinder för deltagandet i tävlingen eller mottagandet av priset som beror på datatekniska orsaker. Vinnaren ansvarar för alla andra eventuella kostnader som rör mottagandet eller förverkligandet av priset.

9. RÄTT TILL MATERIAL SOM SKICKATS IN I ANSLUTNING TILL EN TÄVLING

Genom att delta i tävlingen bekräftar deltagaren att hen själv har skapat materialet som hen lämnar in till tävlingen (”Tävlingsmaterialet”). Deltagaren försäkrar och ansvarar för att Tävlingsmaterialet eller användningen av det inte bryter mot lagen, god sed, tredje parts rättigheter, upphovsrätter och andra immaterialrätter inklusive heder, integritet eller affärshemligheter, eller på annat sätt strider mot dessa regler.

Genom att delta i tävlingen överlåter deltagaren till SOK ABC-kedjestyrningen en bestående, uteslutande och världsomspännande rätt att använda Tävlingsmaterialet utan särskild ersättning. Med stöd av användarrätten har SOK ABC-kedjestyrningen ensamrätt att använda och utnyttja Tävlingsmaterialet på vilket sätt som helst och på vilken plattform som helst som nu är känd eller blir känd i framtiden.

10. ÖVRIGA VILLKOR

Genom att delta i tävlingen förbinder sig deltagaren att följa dessa regler och beslut som SOK ABC-kedjestyrningen fattar med stöd av reglerna.

Utöver tävlingsreglerna förbinder sig deltagarna att följa användarvillkoren för eventuella tjänster som har ett samband med tävlingen men som är oberoende av SOK ABC-kedjestyrningen, som Facebook, Twitter, YouTube och Instagram.

SOK ABC-kedjestyrningen förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande göra ändringar i tävlingen, reglerna, priserna och tidpunkten för tävlingen samt i andra faktorer som påverkar genomförandet av tävlingen.

Ändringarna meddelas på SOK ABC-kedjestyrningens webbplats på adressen abcasemat.fi.

Inga tävlingar som arrangeras av SOK ABC-kedjestyrningen på Facebook eller Instagram ordnas, stöds eller sponsras av Facebook eller Instagram. Därför ska tävlingsdeltagaren befria Facebook och Instagram från allt ansvar gällande tävlingen.

Förmåner

google-play-badge
appstore-badge
footer-abc-logo