ABC:S BESTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LIVSMEDEL

Dessa beställningsvillkor tillämpas på beställning av mat och livsmedel i ABC-mobiili (nedan ”livsmedel”). På dessa villkor tillämpas dessutom som komplement S-gruppens användarvillkor för digitala tjänster.

AVTALSPARTER

I navigationen på appens sida ”Station” anges den ABC-trafikbutik (”ABC”) och kontaktuppgifterna där du kan ta kontakt innan beställningen görs. ABC-trafikbutiken opererar en andelsbutik som ingår i S-gruppen och som agerar som näringsidkare vid leverans av livsmedel och som anges i navigationen på sidan ”Station” för den enskilda stationen.

LEVERANSTIDPUNKT FÖR LIVSMEDEL OCH ÅNGERRÄTT

På grund av livsmedelssäkerheten kan livsmedel förvaras högst 10 minuter efter att de blivit klara. Meddela ditt bordsnummer dit livsmedlen ska levereras senast 10 minuter efter den tidpunkt för färdigställande som appen anger. Om du inte har meddelat bordsnumret inom 10 minuter förstörs livsmedlen, men du är skyldig att betala den totala summan för beställningen.

Beställningen kan inte ångras, eftersom livsmedel till sin natur inte kan återlämnas.

Den restidsuppskattning som anges i appen baseras på uppfattningen hos telefonens programvaruleverantör utan hänsyn till rusningstider eller särskilda förhållanden. Reservera tillräckligt med tid så att du är på plats innan maten är färdig.

Leveransen av livsmedel kan försenas på grund av rusning eller annat oförutsägbart förhållande. I sådana situationer görs beställningen klar så snabbt som möjligt.

KÖP AV BUFFÉ MED ABC-MOBIILI

Buffé kan köpas till det ABC-verksamhetsställe som har valts ut. Det är endast möjligt att köpa buffé då buffén i ABC-verksamhetsstället är öppen. Köpet kan innehålla en eller flera buffémåltider. Köp av en buffémåltid berättigar en person till en måltid under bufféns öppettid. Köpet är giltigt 60 minuter från och med köptillfället.

Efter köpet kan kunden hämta mat från buffén och börja sin måltid. Kunden får ett kvitto på sitt köp till ABC-mobiili. På kvittot står tidpunkten för köpet av buffén. På begäran ska kunden visa kvittot för ABC-stationens personal.

Observera att buffén kan stänga innan beställningens giltighetstid går ut. Utbudet i buffén fylls inte på efter att buffén har stängts.

Exempel:

Buffén på verksamhetsstället är öppen kl. 9.00–15.00. Du gör beställningen kl. 14.50 vilket betyder att du har tid att hämta mat så länge som buffén serveras och beställningen är giltig. Efter klockan 15.00 påfylls utbudet i buffén inte längre.

STÖRNINGSSITUATIONER OCH KOMPATIBILITET

Vid beställning av livsmedel kan det uppstå tekniska störningar eller avbrott så att beställningen inte nödvändigtvis kommer fram. ABC ansvarar inte för tekniska störningar eller appens inkompatibiliteter.

PRIS

Det totala priset för maten anges i beställningsskedet. I beställningen finns inga leveranskostnader eller andra kostnader. Mobiltelefonoperatören kan debitera användningen av mobildata.

ÖVRIGA VILLKOR

På ABC-mobiili tillämpas även appens avtalsvillkor som du har godkänt i samband med att appen togs i bruk.

ANSVAR FÖR FEL OCH RÄTTEN ATT TA ÄRENDE TILL KONSUMENTTVISTENÄMNDEN FÖR AVGÖRANDE

ABC ansvarar för fel i varor enligt konsumentskyddslagen. I kundklagomål gällande livsmedel kan du ta direktkontakt med det ABC-verksamhetsställe som anges på sidan ”Station” om det har varit fel eller brister i beställningen. Du kan också lämna en kontaktbegäran via S-gruppens responssystem.

När det gäller fel i appen och förslag till vidareutveckling kan du ta kontakt med kundtjänst vid Centrallaget för Handelslagen i Finland som tillhandahåller appen.

Du kan ta kontakt med Konsumentrådgivningen och ta en tvist till konsumenttvistenämnden för avgörande. www.kuluttajariita.fi/sv