Kilpailusäännöt

SOK ABC-ketjuohjauksen järjestämien kilpailujen säännöt

1. Kilpailun järjestäjä

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta ("SOK"), ABC-ketjuohjaus
Y-tunnus: 0116323-1
Osoite: PL 1, 00088 S-ryhmä

2. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä kerrotaan selvästi aina kyseisen kilpailun yhteydessä.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien SOK:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista, ellei kilpailun yhteydessä ole toisin mainittu.

Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on SOK ABC-ketjuohjauksella oikeus hylätä osallistuminen.

3. Voittajien valitseminen ja ajankohta

Kilpailun voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu kilpailun päättymisen jälkeen, ja arvonnan päivämäärä ilmoitetaan kyseisen kilpailun yhteydessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on SOK ABC-ketjuohjauksella oikeus valita tilalle toinen voittaja.

4. Palkinnot

Arvonnan palkinnot on määritelty kyseisen arvonnan yhteydessä.

Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

5. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja SOK ABC-ketjuohjauksen päätöksiä. SOK ABC-ketjuohjaus pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.

6. Henkilötietojen käsittely

SOK käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. SOK ei luovuta osallistujien tietoja SOK-yhtymän ulkopuolelle kolmansille tahoille eikä käytä näitä suoramarkkinointiin. Lisätietoja tietosuojasta löytyy oheisesta rekisteriselosteesta.

7. Voittajien nimien julkaiseminen

Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

8. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

SOK ABC-ketjuohjaus vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistujat vapauttavat SOK ABC-ketjuohjauksen sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

SOK ABC-ketjuohjaus ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

9. Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin (”Kilpailumateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa SOK ABC-ketjuohjaukselle ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden Kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla SOK ABC-ketjuohjauksella on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää Kilpailumateriaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla

10. Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja SOK ABC-ketjuohjauksen niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien SOK ABC-ketjuohjauksesta riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

SOK ABC-ketjuohjaus pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Muutoksista ilmoitetaan SOK ABC-ketjuohjauksen verkkosivuilla osoitteessa abcasemat.fi.

Mitkään SOK ABC-ketjuohjauksen järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Intstagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta.

 

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (22.4.1999/523) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (”SOK”), ABC-ketjuohjaus
Y-tunnus: 0116323-1
Osoite: PL 1, 00088 S-ryhmä
Sähköposti: abcasemat@sok.fi

2. Rekisterin nimi

SOK ABC-kilpailurekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi, palkintojen luovuttamiseksi sekä SOK:n ja kilpailuun osallistuneiden henkilöjen väliseen viestintään liittyen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia kilpailuun osallistuneen luovuttamia tietoja:
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää vain kilpailuun osallistuneen omasta aloitteestaan antamia tietoja.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta SOK-yhtymän ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Sähköinen aineisto tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein ja jotka sijaitsevat SOK-yhtymän omilla palvelimilla. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain 26 § mukainen on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tässä rekisterissä olevia tietoja ei käytetä suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia eikä tutkimustarkoituksia varten.

Tarkastusoikeutta koskevat pyynnöt tulee esittää kohdassa 1 mainitun rekisterinpitäjän edustajan sähköpostiin.

Äitienpäivän noutopöytä 13,90 € S-Etukortilla Vapun noutopöytä 13,90 € S-Etukortilla Kahvi ja kauramurupulla 3,20 € S-Etukortilla Broileri-pestopasta 11,90 € S-Etukortilla Ruishampurilainen ABC Burgerista vain 4,80 €