AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FÖRKÖP AV MOBILTVÄTTAR

Särskilda villkor för förhandsköp av mobiltvättar (nedan ”mobiltvättar”). På dessa villkor tillämpas dessutom som komplement S-gruppens användarvillkor för digitala tjänster.

När det gäller tvättar är det handelslag vars verksamhetsställes kontaktuppgifter anges i appen tjänsteleverantör och avtalspart.

MOBILTVÄTTAR SOM KÖPS PÅ FÖRHAND

SERIETVÄTTAR

Kunden kan köpa mobiltvättar som serietvättar. Kunden får då mängdrabatt på tvättarna i appen. Det går att förköpa en serie som inkluderar antingen tre eller fem tvättar av en viss typ. Serietvättarna är inte fordonsspecifika. Serietvättarna gäller en viss tid efter köptillfället, varefter de inte längre kan användas. Datumet då tvättarna slutar att gälla anges vid köptillfället.

MÅNADSTVÄTT

Kunden kan köpa mobiltvättar som ett månadsabonnemang. Abonnemang på månadstvättar är fordonsspecifik och kopplas till bilens registreringsnummer (ett gällande abonnemang per registreringsnummer). Registreringsnumret kan inte ändras efter den första genomförda månadstvätten. Under ”Jag” i appen ABC-mobil kan man kontrollera på vilka stationer månadstvätt är tillgänglig och hur många tvättar som använts under abonnemangsperioden, samt uppdatera betalkortsuppgifterna.

Ett abonnemang på månadstvättar möjliggör åtta (8) tvättar under 30 dagar från köptillfället (”tvättperiod”). När tvättperioden är slut förnyas abonnemanget på månadstvätt automatiskt, så att kunden har tillgång till en ny tvättperiod.

Abonnemanget på månadstvättar kan sägas upp när som helst. Ett abonnemang på månadstvätt kan avslutas via appen ABC-mobil under ”Jag” och ”Mobiltvätt” genom att välja: 1) det aktuella abonnemanget på månadstvätt, 2) ”Avsluta abonnemanget på månadstvätt”. Ingen ekonomisk ersättning betalas om abonnemangsperioden på månadstvätt avslutas, utan abonnemanget kan användas till slutet av den faktureringsperiod som redan betalats.

Om priset för abonnemanget på månadstvätt inte kan debiteras, förhindras användning av tjänsten tills vidare. Detta avtal avslutas om abonnemanget på månadstvätt inte kan debiteras inom sju (7) dygn från abonnemangsperiodens början.

Priset på abonnemanget på månadstvättar kan ändras om produktions- eller servicekostnaderna ändras. Kunden informeras om prishöjningar per e-post en (1) månad på förhand. Om det är mindre än en (1) månad till prishöjningen visas beloppet för följande debitering i samband med köpet.

AVBESTÄLLNING AV BESTÄLLNINGEN FÖRE ANVÄNDNING

En konsumentkund kan avbeställa förhandsköpta serie- eller månadstvättar inom 14 dagar, om konsumenten inte har använt någon av se tvättar som ingår i serie- eller månadstvätten. Om en enskild tvätt har förbrukats, gäller ångerrätten inte. En konsumentkund kan ångra ett förköp genom att fylla i responsformuläret i appen (”Respons på appen” i avsnittet ”Jag”) inklusive kontaktuppgifter och bifoga köpkvittot (avsnittet ”Historik”).

ÖVRIGA VILLKOR GÄLLANDE FÖRKÖP AV MOBILTVÄTTAR

Vid förköp av mobiltvättar uppstår ett avtal mellan det handelslag som tillhandahåller tjänsten och kunden. Av kunden debiteras inga extra kostnader för användning av tvättjänsterna. Mobiltvättar som köpts på förhand kan endast användas inom det handelslags område där tvättarna är köpta och vid de verksamhetsställen där den köpta tvätten erbjuds under öppettiderna. På vilka verksamhetsställen den förköpta mobiltvätten kan användas anges i samband med köpet.

Vid problem med tvättarna kan kunden kontakta det verksamhetsställe som problemet gäller. Kontaktuppgifter till verksamhetsställena finns i appen (under verksamhetsstället på fliken ”Station”).

På avtalsvillkoren tillämpas Finlands lag. Om tjänsteleverantören och kunden inte når samförstånd genom förhandlingar vid en eventuell tvist, avgörs tvisten i första instans av Helsingfors tingsrätt. Dessa avtalsvillkor kan ändras. Vid större ändringar i avtalsvillkoren informeras kunderna via appen i förväg, så att de har möjlighet att avsluta avtalet eller fortsätta med de nya villkoren.

En konsumentkund kan även hänskjuta en tvist för avgörande vid den allmänna underrätten på sin hemort och/eller begära en rekommendation till lösning av tvisten hos konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv/): Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors.

Dessa villkor finns på adressen: https://www.abcasemat.fi/abcmobil-kopvillkor